Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ZZAPPS B.V.

Laatste update: 7 augustus 2019

1 Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “gebruiker” de besloten vennootschap Zzapps B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de High Tech Campus 9, (5656AE) te Eindhoven, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62297023 en onder “opdrachtgever” de wederpartij van de gebruiker oftewel de klant / leverancier.

2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

2.3 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3 Offerte

3.1 Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte door gebruiker expliciet een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.2 Voorwaarden en prijzen zoals opgenomen in offertes van gebruiker hebben in geen geval een geldingsduur langer dan 2 weken, tenzij anders aangegeven.

3.3 Gebruiker is slechts aan een door haar uitgebrachte offerte gebonden indien in deze offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd en de aanvaarding van deze offerte door opdrachtgever binnen deze termijn schriftelijk wordt bevestigd.

3.4 In afwijking van het bepaalde in art. 6:225 lid 2 BW bindt een van de aanbieding of offerte van de gebruiker op ondergeschikte punten afwijkende aanvaarding door de opdrachtgever de gebruiker niet.

3.5 De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

4 Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Gebruiker streeft er naar de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van wetenschap.

4.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomstbenodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtgever garandeert de juistheid van alle aan gebruiker verstrekte gegevens.

4.3 Gebruiker is in geen geval aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4.4 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase opschorten tot dat de opdrachtgever resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd dan wel de betaling voor deze fasen heeft voldaan.

5 Reikwijdte van het gebruiksrecht

5.1 Rechten die opdrachtgever onder de overeenkomst met gebruiker verkrijgt zijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, niet-overdraagbaar en niet sub-licentieerbaar.

5.2 Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd om toe te staan dat de door gebruiker geleverde diensten worden gebruikt ten behoeve van enige andere (rechts)persoon dan opdrachtgever en haar medewerkers. Gegevens door gebruiker aan opdrachtgever verstrekt mogen slechts door opdrachtgever worden gebruikt.

5.3 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan de door gebruiker geleverde diensten te gebruiken voor of door meer dan het aantal bij het sluiten van de overeenkomst, of daarna overeengekomen aantal gebruikers. Gaat opdrachtgever hiertoe over, dan is gebruiker gerechtigd tot een op de overeenkomst gebaseerde vergoeding voor de periode waarin en het aantal gebruikers waarmee zonder gebruiksrecht gebruik is gemaakt van de diensten.

5.4 Het is opdrachtgever niet toegestaan rechten of verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst of de voorwaarden over te dragen aan derden.

6 Derde partijen en derde producten

6.1 Voor de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever is gebruiker te allen tijde gerechtigd om producten of diensten in te schakelen die afkomstig zijn van derde partijen en waarvan de intellectuele eigendomsrechten en andere rechten in beginsel niet bij gebruiker berusten. Deze producten worden ‘derde producten’ genoemd, de leveranciers hiervan ‘derde partijen’ en de algemene voorwaarden die de derde partij op de overeenkomst ten aanzien van het gebruik of de ter beschikking stelling van dit derde product van toepassing heeft verklaard ‘derde voorwaarden’.

6.2 Een van de derde partijen die door gebruiker kan worden ingeschakeld betreft Google LLC of één van de aan haar gerelateerde vennootschappen, voor de levering van het derde product ‘G Suite’ en ‘Google Cloud Platform’ diensten. De overeenkomst voor de levering van dit derde product wordt aangegaan tussen gebruiker en opdrachtgever.

6.3 Een categorie derde partijen die door gebruiker kunnen worden ingeschakeld betreffen de derde partijen die broncodes onder specifieke gebruiksrechten ter beschikking stellen. De overeenkomst voor de levering van dit derde product wordt aangegaan tussen gebruiker en opdrachtgever.

6.4 Gebruiker levert rechten op producten van de hiervoor genoemde en verder ingeschakelde of in te schakelen derde partijen slechts onder de voorwaarden zoals omschreven in de derde voorwaarden en niet verder of meer dan is bepaald in de overeenkomst tussen de gebruiker en de derde partij. Gebruiker zal deze derde voorwaarden, indien deze beschikbaar zijn bij gebruiker, op verzoek toezenden. In het geval dat de bepalingen van de algemene voorwaarden van gebruiker en de derde voorwaarden een conflict opleveren of strijdig met elkaar, heeft gebruiker het recht om de bepalingen van de derde voorwaarden buiten toepassing te verklaren.

6.5 Gebruiker is ten opzichte van opdrachtgever te allen tijde gerechtigd om zich te beroepen op overmacht indien de derde partij zoals ingeschakeld door gebruiker niet in staat is haar product ter beschikking te stellen, tijdig ter beschikking te stellen ofwel gedurende een bepaalde termijn of op een specifiek moment ter beschikking te stellen.

6.6 Gebruiker is in geen geval aansprakelijk dan wel verantwoordelijk voor een aan een door gebruiker ingeschakelde derde partij toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst met opdrachtgever.

7 Onderhoud en Support

7.1 Gebruiker verleent slechts onderhoud indien en voor zover schriftelijk overeengekomen met opdrachtgever. Gebruiker levert in beginsel geen onderhoud op derde producten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen door gebruiker en opdrachtgever.

7.2 Gebruiker verleent uitsluitend support op de meest recente versies, releases en updates van de (derde) producten zoals ter beschikking gesteld aan opdrachtgever.

7.3 Support omvat het raadplegen van documentatie. Daarnaast kunnen vierentwintig (24) uur per dag vragen worden ingediend middels e-mailberichten. Slechts indien support per e-mail niet kan worden geboden heeft opdrachtgever recht op telefonische ondersteuning gedurende kantooruren (op werkdagen wordt gestreefd naar een bereikbaarheid van 09:00 uur tot 17:00 uur), met inachtneming van het bepaalde in lid 5 van dit artikel. De ondersteuning betreft de functionaliteit van de door de gebruiker geleverde diensten bij eigenlijk gebruik door opdrachtgever.

7.4 Support omvat niet: a) diensten ten aanzien van systeemconfiguraties, hardware en netwerken; b) structureel werk zoals het definiëren van lay-outs, overzichten, inrichting van rollen en rechtenschema's, importdefinities en koppelingen met software van derden; c) ondersteuning op locatie; d) het op verzoek van afnemer uitbreiden van de functionaliteit van de webapplicatie; e) het converteren van bestanden; f) diensten ten aanzien van externe databases van andere producenten dan leverancier; g) installatie, configuratie, training of andere niet uitdrukkelijk in de overeenkomst omschreven diensten, tenzij anders overeengekomen; h) support voor (bedienings-) software van andere producenten dan gebruiker, waaronder tevens verstaan wordt de software van derden die vanuit de web applicatie kan worden opgestart; i) bestandsreparaties, waarbij de oorzaak niet kan worden toegeschreven aan de web applicatie; j) het verstrekken van nieuw beschikbaar gekomen producten; k) support voor de internetverbinding; I) support in een omgeving die volgens de systeemvereisten niet ondersteund wordt.

7.5 Support mag slechts worden aangevraagd door opdrachtgever. Indien gebruiker dit wenst, wijst opdrachtgever één contactpersoon aan binnen de onderneming van opdrachtgever die gerechtigd is tot het aanvragen van support bij gebruiker.

7.6 Alvorens telefonisch contact op te nemen met gebruiker voor support, is opdrachtgever gehouden eerst de toepasselijke documentatie te raadplegen, vragen in te dienen via e-mail en op iedere andere wijze te trachten het voorliggende probleem zonder tussenkomst van gebruiker op te lossen.

7.7 In het kader van het leveren van support is gebruiker gerechtigd de gegevens van opdrachtgever in te zien.

7.8 Indien gebruiker in opdracht van opdrachtgever werkzaamheden met betrekking tot de onder het bepaalde in lid 3 a) tot en met I) genoemde onderwerpen verricht, zal gebruiker deze werkzaamheden aan opdrachtgever apart in rekening brengen conform de alsdan bij gebruiker geldende prijzen en gemaakte kosten.

8 Contractduur; uitvoeringstermijn

8.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

8.2 Geen enkele door gebruiker genoemde termijn zal gelden als een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever de gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

9 Wijziging van de overeenkomst

9.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

9.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

9.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

9.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. 

10 Geheimhouding

10.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

10.2 Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, animaties, muziek, etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

10.3 Gebruiker behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

11 Intellectueel eigendom

11.1 Tenzij expliciet schriftelijk anders bepaald, geldt dat alle rechten van intellectuele eigendom op de op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, websites, bestanden, afbeeldingen, scripts, documentatie en broncodes berusten bij de gebruiker dan wel haar leveranciers of licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt, tenzij expliciet schriftelijk anders bepaald, slechts de gebruiksrechten die haar uitdrukkelijk door gebruiker zijn toegekend. Ieder aan de opdrachtgever toegekend gebruiksrecht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.

11.2 Deze voorwaarden strekken niet tot enige overdracht van intellectuele eigendomsrechten van gebruiker aan opdrachtgever.

11.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 11 van deze voorwaarden behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

12 Bescherming van persoonsgegevens

12.1 Partijen erkennen dat er tijdens de uitvoering van de overeenkomst persoonsgegevens door partijen worden verwerkt en door partijen kunnen worden uitgewisseld. Voor de persoonsgegevens die worden verwerkt door de (derde) producten zoals ter beschikking gesteld aan opdrachtgever, geldt opdrachtgever te allen tijde als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ en gebruiker als ‘verwerker’ zoals bepaald in de Algemene verordening gegevensbescherming.

12.2 Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de verwerking van persoonsgegevens ten aanzien waarvan zij ‘verwerkingsverantwoordelijke’ is. Indien een derde partij ten behoeve van opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt, dan is opdrachtgever te allen tijde gehouden om de rechten en verplichtingen van de derde partij en opdrachtgever vast te leggen in een overeenkomst tussen deze partijen.

13 Opzegging

13.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst schriftelijk opzeggen.

13.2 Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen.

14 Ontbinding van de overeenkomst

14.1 De vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: - na het sluiten van de overeenkomst aan gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden geven gebruiker goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; - indien gebruiker de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

14.2 In de genoemde gevallen is gebruiker bevoegd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van gebruiker schadevergoeding te vorderen.

14.3 Indien de gebruiker na aanvaarding van een opdracht tot het oordeel komt dat adequate uitvoering ervan door welke oorzaak dan ook in redelijkheid blijvend of tijdelijk niet mogelijk is, is zij gerechtigd verdere uitvoering op te schorten c.q. van verdere uitvoering af te zien.

15 Gebreken, klachttermijnen

15.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker.

15.2 Indien een klacht gegrond is, kan gebruiker indien mogelijk en redelijk er voor kiezen de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels door de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd om de werkzaamheden door een derde partij te laten verrichten en de kosten op gebruiker te verhalen.

15.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 19.

16 Honorarium

16.1 Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen geldt het bepaalde in de overeenkomst. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, geldt hetgeen is bepaald in de leden 3 t/m 6 van dit artikel.

16.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

16.3 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgelegd op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij schriftelijk expliciet een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

16.4 Eventuele ons standaard tarief is € 105,00 per uur excl. BTW tenzij anders aangegeven door gebruiker.

16.5 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 30 kalenderdagen kunnen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

16.6 Indien gebruiker met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is gebruiker in alle gevallen gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Gebruiker mag prijsstijgingen van derde partijen of derde producten doorberekenen, indien gebruiker kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld kosten van de in opdracht van gebruiker werkende freelancers.

17 Betaling

17.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

17.2 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum en het uitblijven van volledige betaling van het bedrag zoals genoemd in de factuur, is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

17.3 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn en is gebruiker gerechtigd de overeenkomst met opdrachtgever zonder inachtneming van een opzegtermijn op te zeggen.

17.4 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

18 Incassokosten

18.1 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd: - over de eerste € 500,00 / 15% - over het meerdere tot € 1.000,00 / 10% - over het meerdere tot € 2.000,00 / 8% - over het meerdere tot € 3.000,00 / 5% - over het meerdere 3% 18.2 Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

19 Aansprakelijkheid

19.1 Behoudens in het geval dat bijzondere wettelijke bepalingen een beperking van de aansprakelijkheid van gebruiker uitsluitend voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld, is gebruiker slechts aansprakelijk voor schade als omschreven in de volgende leden van dit artikel.

19.2 In het geval van lichamelijk letsel, ongeacht of dit letsel de dood tot gevolg heeft, is de aansprakelijkheid van gebruiker in ieder geval beperkt tot een bedrag van EUR 500.000 per schadetoebrengende gebeurtenis. In het geval van zaakschade is de aansprakelijkheid van leverancier in ieder geval beperkt tot EUR 50.000 per schadetoebrengende gebeurtenis. In beide gevallen geldt een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis.

19.3 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door opdrachtgever aan gebruiker voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door opdrachtgever aan gebruiker voorgeschreven toeleveranciers, voor gevolgschade, ongeacht de aard van de handeling (contractbreuk, onrechtmatige daad of anderszins), zelfs indien gebruiker in kennis is gesteld van de kans op het ontstaan van die schade.

19.4 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door opdrachtgever verband houdende met het tijdelijk niet, het tijdelijk niet juist of het tijdelijk niet volledig beschikbaar zijn van internet, de door haar via internet geleverde diensten of schade die is veroorzaakt door derde producten.

19.5 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door opdrachtgever verband houdende met het (niet) functioneren van programmatuur van opdrachtgever of van derden leveranciers, van apparatuur van opdrachtgever, gebruiker of derden producten, of van internetverbindingen van opdrachtgever, gebruiker of derden.

19.6 Gebruiker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet juist, het niet volledig of het niet tijdig verzenden of ontvangen van gegevens die middels diensten van gebruiker bij gebruiker worden geplaatst.

19.7 Voor zover gebruiker geen aanspraak kan maken op de in dit artikel omschreven aansprakelijkheidsuitsluitingen of -beperkingen, is zijn aansprakelijkheid te allen tijde per geval beperkt tot een bedrag van vijftig procent (50%) van alle in de twee (2) maanden voorafgaand aan haar verzuim aan opdrachtgever gefactureerde bedragen, verminderd met crediteringen door gebruiker aan opdrachtgever in die periode. Voor zover gebruiker ook geen aanspraak kan maken op de in dit artikel genoemde beperking, geldt dat de aansprakelijkheid van leverancier in ieder geval beperkt is tot EUR 10.000.

19.8 Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat de vergoeding voor diensten van gebruiker is vastgesteld met inachtneming van de aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in dit artikel.

19.9 Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat de diensten van gebruiker nimmer perfect of eenhonderd procent (100%) vrij van onvolkomenheden kan zijn en dat niet alle onvolkomenheden zullen (kunnen) worden hersteld.

19.10 Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden voortvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomst of de voorwaarden, tenzij opdrachtgever deze aanspraken jegens gebruiker met inachtneming van het in dit artikel bepaalde geldend zou kunnen maken indien opdrachtgever de schade zelf zou hebben geleden.

19.11 De aansprakelijkheid van gebruiker wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst met opdrachtgever ontstaat in alle gevallen slechts indien opdrachtgever gebruiker onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en gebruiker na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren.

19.12 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval indien opdrachtgever heeft verzuimd maatregelen te nemen om (I) de schade onmiddellijk nadat deze zich heeft voorgedaan, te beperken; (II) te voorkomen dat (andere of bijkomende) schade ontstaat; of (Ill) indien opdrachtgever nalaat gebruiker zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is van de schade in kennis te stellen en hem van alle relevante informatie te voorzien.

19.13 Iedere vordering tot schadevergoeding tegen gebruiker vervalt door het enkele verloop van vier en twintig (24) maanden na het ontstaan van de vordering.

20 Overmacht

20.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van de gebruiker en iedere tekortkoming in de nakoming door een leverancier van een derde product worden daaronder begrepen.

20.2 Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker haar verbintenis had moeten nakomen.

20.3 Tijdens overmacht worden verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet meer mogelijk is langer dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting of schadevergoeding bestaat.

20.4 Indien gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde cq. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde cq. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

21 Geschillenbeslechting

21.1 De rechter in de woonplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft gebruiker het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

22 Toepasselijk recht

22.1 Op elke overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing ook als de opdrachtgever niet in Nederland is gevestigd. Voor zover enige bepaling in een overeenkomst met de opdrachtgever dan wel enige bepaling in deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig is, zal daaraan een naar inhoud en strekking zoveel mogelijk gelijke doch rechtsgeldige betekenis worden toegekend. Een overeenkomst die met de gebruiker is gesloten, blijft bij het niet rechtsgeldig zijn van een of meer bepalingen van de overeenkomst of van de algemene voorwaarden, voor het overige onverminderd van kracht.